Эрдэм шинжилгээ, судалгааны ажлын чиглэл


УУЛ УУРХАЙН САЛБАР

Уул уурхайн ашиглалтын чиглэлээр: 

 • Ил, далд уурхайн ашиглалтын технологи
 • Уул уурхайн үйлдвэрлэлийн процессуудын технологи—эдийн засгийн загварчлал, харилцан уялдаа, оновчлол
 • Уурхайн нөхөн сэргээлт, хаалтын менежмент, ашигт малтмалын хаягдал, бохирдол
 • Уурхайн ус таталт, тогтворжилт
 • Тэсэлгээний онол, арга зүй, технологийн судалгаа, параметрийн оновчлол
 • Энгийн ба эмульсийн тэсрэх бодисын найрлага, физик-химийн шинж чанарын судалгаа

         Ашигт малтмал баяжуулалтын чиглэлээр:

 • Ашигт малтмалын кондици, нөөц, уурхайн ашиглалтын зааг, хүрээ хязгаар
 • Ашигт малтмалын баяжигдах шинж чанарын судалгаа
 • Үндсэн ба шороон ордын алт ялгах технологийн судалгаа
 • Хүдрийн бүхэллэг багасгах технологийн судалгаа
 • Эрдсийн найрлага, ширхэглэлийн тархалт, сулралын зэрэг тодорхойлох
 • Ашигт малтмалын баяжуулах тоног төхөөрөмжийн хийцийн зохион бүтээлт\

       Уурхайн менежмент чиглэлээр: 

 • Эрдэс баялгийн цогцолборын хөгжлийн стратегийн судалгаа
 • Эрдэс баялгийн цогцолборын тогтвортой хөгжлийн судалгаа
 • Уул уурхайн үйлдвэрт рент хэрэглэх, инвестицийн судалгаа
 • Уул уурхайн салбарын удирдлага, хөрөнгө оруулалтын үр  ашгийн судалгаа
 • Уул уурхайн үйлдвэрүүдийн зардлын оновчлол, шинжилгээ
 • Уул уурхайн үйлдвэрээс экологид үзүүлэх нөлөөллийн эдийн засгийн үнэлгээ

      Уурхайн машин тоног төхөөрөмжийн чиглэлээр:

 • Уурхайн машины найдвартай ажиллагаа
 • Уурхайн машин тоног төхөөрөмжийн оновчтой сонголт
 • Уурхайн машины ашиглалт, засвар, техникийн үйлчилгээ
 • Уул уурхайн үйлдвэрийн логистик
 • Уурхайн машины эргономик
 • Уурхайн машины оношлогоо, засварын ажлын төлөвлөлт, менежмент

     Уурхайн цахилгаанжуулалт чиглэлээр:

 • Уурхайн гадаад, дотоод цахилгаан хангамжийн оновчтой схем, түүний найдварт ажиллагаа
 • Уурхайн хөдөлмөрийн аюулгүй ажиллагаа
 • Уурхайн цахилгааны аюулгүй ажиллагаа
 • Асинхрон хөдөлгүүрийн техникийн байдлын судалгаа, загварчлал
 • Уурхайн холбоо, мэдээллийн системийн судалгаа

ГАЗРЫН ТОС, ӨРӨМДЛӨГИЙН САЛБАР

     Өрөмдлөгийн чиглэлээр:

 • Хүндрэлтэй нөхцөлд  угаалгын шингэний оновчтой жор боловсруулах,
 • Өрөмдлөгийн нөхцлийн хүндрэлийн зэргийг тогтоох,
 • Өрөмдлөгийн профессын загварчлал,
 • Усны өрөмдлөгийн нөхцлийг үнэлэх,
 • Тодорхой нөхцөлд өрөмдлөгийн техник технологийн оновчтой хослолыг тогтоох

    Газрын тос, хийн чиглэлээр:

 • Газрын тосны тархалт, нөөц, өрөмдлөг, олборлолт-тээвэрлэлтийн техник-технологи, менежмент,
 • Газрын тосны бүтээгдэхүүний хангамжийн үйл ажиллагааны технологи, менежмент, маркетинг,
 • Хийн түлшний хангамж, зах зээл, хэрэглээ
 • Газрын тосны байгууллагуудад технологийн аудит хийх,

ГЕОДЕЗИЙН САЛБАР

 • Геодинамикийн хэмжилт
 • GIS, LIS
 • GNSS-ийн хэмжилт, боловсруулалт, тоон зураглал
 • Ашигт малтмалын хаягдал, бохирдлын судалгаа
 • Газар доорх маркшейдерийн зураглалын сүлжээний үнэлгээ
 • Ордын геометр тогтлын судалгаа
 • Хүдрийн ба ашигт малтмалын чанарын үзүүлэлтийг дундажлах судалгаа
 • Газрын тооллого бүртгэлийн онолыг боловсронгуй болгох
 • Газрын шинэтгэлийн эрх зүйн орчны шинжилгээ

ГЕОЛОГИ, ГИДРОГЕОЛОГИЙН САЛБАР


Хөгжүүлсэн: Е-Нээлттэй Институт, Мэдээллийн технологийн төв.