Сургалтын орчин, судалгааны лаборатори


СУРГАЛТЫН ПОЛИГОН

 1. Горхийн сургалтын полигон
 2. Өрөмдлөгийн сургалтын полигон 
 3. Геодезийн дадлагын полигон

СУРГАЛТЫН ЛАБОРАТОРИ

 1. Уурхай цахилгаан тоног төхөөрөмжийн ашиглалт, оношилгооны лаборатори
 2. Уурхайн цахилгаан техникийн лаборатори
 3. Виртуаль лаборатори
 4. Цахилгаан аппаратын лаборатори
 5. Шингэний хөтлүүрийн лаборатори
 6. Минералоги-хүдэр судлалын лаборатори
 7. Петрографийн лаборатори
 8. Гидрогеологийн лаборатори
 9. Грунт судлалын лаборатори
 10. Чулуулаг боловсруулах лаборатори
 11. Палеонтологи стратиграфийн лаборатори
 12. Өрөмдлөг-олборлолтын сургалт, судалгааны лаборатори
 13. Компьютер сургалтын лаборатори
 14. Гео өгөгдлийн боловсруулалт сургалтын лаборатори
 15. Чулуулгийн өрөмдөгдөх зэргийг тодорхойлох лаборатори
 16. Газрын тосны бүтээгдэхүүний лаборатори
 17. Гидрогеологийн лаборатори
 18. TRIMBLE лаборатори
 19. Геодезийн хэмжилт зураглалын лаборатори
 20. MAPTEK лаборатори
 21. Газарзүй мэдээллийн системийн ESRI лаборатори
 22. Агаарын зураглал, фотограмметр, зайнаас тандан судалгааны лаборатори
 23. GIS лаборатори 
 24. Чулуулгийн физик, бутлалтын сургалт судалгааны лаборатори
 25. Ашигт малтмал баяжуулах технологийн сургалт, судалгааны лаборатори
 26. Уурхайн тоног төхөөрөмжийн төслийн автоматжуулалтын лаборатори
 27. Уул уурхайн зурагзүй компьютерт суурилсан лаборатори 
 28. Уурхайн технологи програмчилсан төсөл зохиомжийн лаборатори 

Хөгжүүлсэн: Е-Нээлттэй Институт, Мэдээллийн технологийн төв.