Судалгааны төвүүд


ЭРДЭМ ШИНЖИЛГЭЭ, СУДАЛГААНЫ ТӨВҮҮД 

Төвийн нэр

Үйл ажиллагааны чиглэл

ГАЗРЫН ТОС ӨРӨМДЛӨГИЙН САЛБАР

 

 

ГЕОЛОГИ, ГИДРОГЕОЛОГИЙН  САЛБАРЫН СУДАЛГААНЫ ТӨВҮҮД
Геологийн шинжлэх ухааны төв Эрдэм шинжилгээ, сургалт, судалгаа, туршилт хийх, төсөл хэрэгжүүлэх, гадаад дотоодын хамтын ажиллагаа явуулах. Т-502 өрөөнд байрладаг.

Эрдэс баялаг, геомэдээллийн сургалтын төв

АА-ын ордын геологи, эрэл хайгуулын чиглэлээр сургалт явуулах, судалгаа хийх, төсөл хэрэгжүүлэх, зөвлөгөө өгөх, үйлдвэрлэл үйлчилгээ. 1-234 өрөөнд байрладаг. 

Геологи, эрдэс баялгийн музей

Музейн үйл ажиллагаа. ШУТТ номын сан 1 давхарт 

Нагояа их сургуулийн Хээрийн судалгааны төв 

Хээрийн судалгаа явуулах. Т-303 өрөөнд байрладаг.

Стратиграфи-палеонтологийн судалгааны төв Эрдэм шинжилгээ, сургалт, судалгаа, туршилт, хамтын ажиллагаа,зөвлөлгөө өгөх.  1-222 өрөөнд байрладаг.
Геофизикийн сургалт аргазүйн төв Эрдэм шинжилгээ, сургалт, судалгаа, төсөл хэрэгжүүлэх, зөвлөгөө өгөх. 1-401 өрөөнд байрладаг.
Геологийн салбарын инженерүүдийн мэргэжлийн зэрэг олгох сургалтын төв Дипломын дараах сургалт
УУЛ УУРХАЙН САЛБАРЫН СУДАЛГААНЫ ТӨВҮҮД

Тэсэлгээ технологийн төв

Тэсэлгээний ажлын чиглэлээр шаталсан сургалт явуулах, судалгаа, экспертиз, хяналт, шинжилгээ хийх, зөвлөлгөө өгөх. 2-25 өрөөнд байрладаг.

Уул уурхайн төсөл, судалгааны төв

Барилга байгууламжийн технологийн зураг төсөл/Уул уурхайн технологийн зураг төсөл/

Тусгай зөвшөөрөл олгох төв  

 

Уул уурхайн инженерүүдэд мэргэшлийн зэрэг олгох сургалтын төв

Дипломын дараах сургалт. 2-212 өрөөнд байрладаг.

Экологи, тогтвортой хөгжлийн төв

Экологи, эдийн засаг, байгаль хамгааллын чиглэлээр судалгаа хийх, сургалт, төсөл хэрэгжүүлэх. Т-203 өрөөнд байрладаг.

Уурхайн төлөвлөлт үнэлгээ сургалтын төв Т-203 өрөөнд байрладаг.
ГЕОДЕЗИЙН САЛБАРЫН СУДАЛГААНЫ ТӨВҮҮД
Монгол-Солонгосын уул уурхай, эдэлбэр газрын мэдээллийн систем, тандан судалгааны хамтарсан төв 1-232 өрөөнд байрладаг.

Хөгжүүлсэн: Е-Нээлттэй Институт, Мэдээллийн технологийн төв.