Сургалтын хөтөлбөр,мэргэжлийн стандартууд


БЭЛТГЭЖ БУЙ МЭРГЭЖЛҮҮД

   Геологи, гидрогеологийн салбар:

Бакалаврын түвшинд бэлтгэж буй мэргэжлүүд:

Магистрын түвшинд бэлтгэж буй мэргэжлүүд:

Докторын түвшинд бэлтгэж буй мэргэжлүүд:

1.      Геологи

2.      Ашигт малтмалын эрэл  
          хайгуул

3.      Ашигт малтмалын эрэл
         хайгуулын геофизик

4.      Гидрогеологи

5.      Инженер геологи

6.      Геоэкологи

1.      Геологи

2.      Ашигт малтмалын      
          эрэл хайгуул

3.      Ашигт малтмалын эрэл
         хайгуулын геофизик

4.      Гидрогеологи

5.      Инженер геологи

6.      Геоэкологи

1.      Геологи

2.      Гидрогеологи, инженер      
          геологи

3.      Геоэкологи

 

   Уул уурхайн салбар:

Бакалаврын түвшинд бэлтгэж буй мэргэжлүүд:

Магистрын түвшинд бэлтгэж буй мэргэжлүүд:

Докторын түвшинд бэлтгэж буй мэргэжлүүд:

1.      Уул уурхайн ашиглалтын
         технологи

2.      Уул уурхайн цахилгаан
         тоног төхөөрөмжийн
         ашиглалт

3.      Уурхайн машин тоног
          төхөөрөмж

4.      Ашигт малтмалын
         баяжуулалтын
         технологи

5.      Уул уурхайн менежмент

1.      Уул уурхайн ашиглалтын
          технологи

2.      Уул уурхайн цахилгаан  
         тоног төхөөрөмжийн
         ашиглалт

3.      Уурхайн машин тоног
         төхөөрөмж

4.      Ашигт малтмалын
         баяжуулалтын технологи

5.      Уул уурхайн менежмент

6.      Уурхайн экологи

1.      Уул уурхайн ашиглалтын
          технологи

2.      Уурхайн цахилгаан тоног
          төхөөрөмж

3.      Уурхайн машин тоног
          төхөөрөмж

4.      Эрдсийн боловсруулалтын
         технологи

5.      Уул уурхайн менежмент

6.      Экологи, байгаль хамгаалал 

7.      Тогтвортой хөгжил

8.      Экологийн менежмент

   Геодезийн салбар:

 

 

Бакалаврын түвшинд бэлтгэж буй мэргэжлүүд:

Магистрын түвшинд бэлтгэж буй мэргэжлүүд:

Докторын түвшинд бэлтгэж буй мэргэжлүүд:

1.      Геодези

2.      Уул уурхайн маркшейдер

3.      Эдэлбэр газрын кадастр,    
          газар зохион байгуулалт

4.      Геодезийн мэдээлэл зүй

1.      Геодези

2.      Уул уурхайн маркшейдер

3.      Эдэлбэр газрын кадастр, газар
         зохион байгуулалт

4.      Геодезийн мэдээлэл зүй

1.      Геодези

2.      Уул уурхайн маркшейдер

3.      Эдэлбэр газрын кадастр,
          газар зохион байгуулалт

Хамтарсан хөтөлбөрүүд: 

  1. БНХАУ-ын Шаньдуны ШУТИС
  2. ХБНГУ-ын Оствестфален Липпе дээд сургууль

   Газрын тос, өрөмдлөгийн салбар:

Бакалаврын түвшинд бэлтгэж буй мэргэжлүүд:

Магистрын түвшинд бэлтгэж буй мэргэжлүүд:

Докторын түвшинд бэлтгэж буй мэргэжлүүд:

1.      Хайгуулын өрөмдлөгийн    
         техник, технологи

2.      Газрын тосны олборлолт

3.      Газрын тос, хийн өрөмдлөг

4.      Газрын тосны хадгалалт,    
         тээвэрлэлт

5.      Газрын тосны барилга,
          байгууламж

6.      Хийн дамжуулалт, хангамж

1.      Хайгуулын өрөмдлөгийн
          техник, технологи

2.      Газрын тос, хийн өрөмдлөг

3.      Газрын тос, хийн олборлолт

4.      Газрын тос, хийн хадгалалт,
          тээвэрлэлт

5.      Газрын тос, хийн барилга,
         байгууламж

1.      Ашигт малтмалын эрэл
         хайгуулын өрөмдлөгийн
         техник, технологи

2.      Нефть, хийн өрөмдлөг ба  
         олборлолт

3.      Нефть, хийн хадгалалт-
         тээвэрлэлт-түгээлт

          Гадаад дотоодын хамтын ажиллагааг өргөжүүлэн АНУ-ын Аляскийн их сургуультай “Уул уурхайн ашиглалтын технологи” , “Инженер геологи” мэргэжлээр 2+3 хамтарсан хөтөлбөр, АНУ-ын Аризонагийн Их сургуультай “Уул уурхайн ашиглалтын технологи” мэргэжлээр 2+2 хамтарсан хөтөлбөр, БНХАУ-ын Шаньдуны их сургуультай “Геодези” мэргэжлээр 1.5+2.5, ХБНГУ-ын Фрайбергийн Уул уурхайн академитай “Уул уурхайн ашиглалтын технологи” мэргэжлээр 3+2 хамтарсан хөтөлбөрүүдийг хэрэгжүүлж, гадаадын .....орны ...... гаруй байгууллага, сургуулиудтай хамтын гэрээтэй ажилладаг.


Хөгжүүлсэн: Е-Нээлттэй Институт, Мэдээллийн технологийн төв.